Maritimelink

Candidate login


Quick job seach

  • Location
  • Jobs
  • Years of experience
  • Levels
  • Time
  • Level

SEARCH RESULTS

Found 19 results. Showing 1-12 results.

IDVacancies Company Name Location Date posted
#1 Đại phó hạng 2 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hai Phong 03-08-2011
#2 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hai Phong 15-08-2011
#3 Đại phó hạng 2 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN THUỲ DƯƠNG 26-08-2011
#4 Đại phó hạng 2 CTy TM VTB Toan Thang Loi sjc -Hai Phong 30-08-2011
#5 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hai Phong 01-09-2011
#6 Đại phó hạng 2 CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN BẢO LONG - BAOLONG SHIPPING CO -Hai Phong 07-09-2011
#7 Phó hai Công ty cổ phần quản lý tàu NST -Hai Phong 08-09-2011
#8 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hai Phong 09-09-2011
#9 Đại phó hạng 2 CÔNG TY CỔ PHẦN DV-VTB TRUNG THANH -Hai Phong 13-09-2011
#10 Đại phó hạng 2 CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM -Hai Phong 14-09-2011
#11 Đại phó hạng 2 DONG DUONG SHIP -Hai Phong 16-09-2011
#12 Phó 2 tàu 6300 dwt CÔNG TY TNHH THỊNH CƯỜNG -Hai Phong 04-10-2011

Found 19 results. Showing 1-12 results.